همانطور که در طرح مشاهده میکیند از تصویر مناسب و با  کیفیت بالا ساختمان و از وکتور تلفن و موبایل و آدرس استفاده است . ابعاد طرح در سایز ۹*۶ تنظیم شده است .