همانطور ک در تصویر پیش نمایش مشاهده میفرمائید این طرح با پس زمینه مشکی و خاکستری و المان های ابر-گل-ابر-کبوتر-تذهیب و همچنین از کلمات ۳ بعدی سوگ عزیزمان و تذهیب استفاده شده است