همانطور ک در تصویر مشاهده میکنید طرح با پس زمینه مشکی و خاکستری و از المان های شمع -گل–ابر و تذهیب کادر و از کلمات ۳ بعدی و پس زمینه اسلامی استفاده شده است