طرح تقویم دیورای بیمه ایران سال 1400 بصورت لایه باز و قابل ویرایش کار شده است.