طرح عمودی و دورو کارت ویزیت انتخابات با رنگ بندی قرمز و با استفاده از عکس نامزد انتخابات و پرچم ایران طراحی شده است.