طرح کارت ویزیت لوازم خیاطی با رنگ بندی زرد و زمینه سفید بصورت پشت و رو طراحی شده و از انواع لوازم خیاطی و خرازی استفاده شده است.