طرح بنر انتخابات مجلس با رنگ بندی و طراحی جذاب با استفاده از المان های گرافیکی مرنبط انتخاباتی، پرچم ایران و نامزد انتخاباتی طراحی شده است.