طرح بنر باربری و شرکت حمل و نقل با رنگ بندی آبی و مشکی و عکس هواپیما و تریلی استفاده شده است.