طرح بنر پرورش قارچ با رنگ بندی قهوه ای و با استفاده از عکس قارچ خوراکی استفاده شده است.