طرح بنر تابلو فروشگاه کلید و کلید سازی با رنگ بندی قرمز و زرد و با استففاده از انواع کلید طراحی شده است.