تراکت دستگاه تصفیه آب با رنگ بندی آبی و نارنجی بصورت تکرو طراحی شده و از دستگاه تصفیه آب استفاده شده است.