طرح تراکت کترینگ با رنگ بندی قرمز و با استفاده از شیپ های رنگی و غذاهای ایرانیبصورت لایه باز و تکرو طراحی شده است.