طرح بنر روز ارتش با استفاده از تایپوگرافی روز ارتش و وکتور و المان های زیبا طراحی شده است.