نمونه طرح کارت ویزیت پرده فروشی بصورت طرح پشت و رو و عکس محور کار شده و از عکس پرده استفاده شده است.