طرح تراکت آبیموه و بستنی با زمینه آبی و آسمان و با استفاده از بستنی قیفی و المان های گرافیکی و میوه طراحی شده است.