طرح کارت ویزیت فوق با رنگ بندی قهوه ای بصورت دورو طراحی شده است.