سطرح کارت ویزیت آرایشگاه مردانه با رنگ بندی و طراحی جذاب بصورت دورو طراحی و از اصلاح موی سر و لوازم اصلاح استفاده شده است.