طرح کارت ویزیت پارکت فروشی بصورت دورو و با رنگ بندی روششن طراحی شده است.