طرح کارت ویزیت باربری با رنگ بندی آبی و شیپ بندی منحنی بصورت دورو طراحی و از ماشین باربری استفاده شده است