طرح کارت ویزیت سرامیک فروشی با رنگ بندی روشن و با استفاده از انواع کاشیو سرامیک طراحی شده است.