طرح کارت ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری با رنگ بندی قرمز و زمینه سفید بصورت دورو طراحی شده است.