طرح کارت ویزیت پارکت فروشی با رنگ بندی قهوه ای و آبی بصورت دورو طراحی و از پارکت استفاده شده است.