طرح بنر روز درختکاری با رنگ بندی روشن و با استفاده از عکس کاشت درخت و المان های گرافیکی طراحی شده است.