طرح فوق با پس زمینه آبی آسمان، تایپوگرافی زیبا و المان های مذهبی ماه رمضان طراحی شده است.