طرح حکم قهرمانی مسابقات ورزشی
طرح حکم قهرمانی و لوح تقدیر ورزشی