این کارت ویزیت با زمینه سفید و بنفش ارغوانی طراحی شده و از وکتور خانم تشکیل شده است که شما میتوانید این طرح را در سایز تراکت و پوستر به چاپ برسانید.