نقـــــــره ای
SILVER
یک ماهه
105هزار تومان
  • سطح دسترسیهمه فایل ها
  • محدودیت دانلود روزانه10 عدد
خرید پلن
طلائی
GOLD
سه ماهه
235هزار تومان
  • سطح دسترسیهمه فایل ها
  • محدودیت دانلود روزانه10 عدد
خرید پلن
برلیان
BRILLIANT
شش ماهه
375هزار تومان
  • سطح دسترسیهمه فایل ها
  • محدودیت دانلود روزانه10 عدد
خرید پلن
نقـــــــره ای
SILVER
یک ماهه
155هزار تومان
  • سطح دسترسیهمه فایل ها
  • محدودیت دانلود روزانه20 عدد
خرید پلن
اشتراک محصولات ویژه
PREMIUM
یک ماهه
100هزار تومان
  • سطح دسترسیمحصولات ویژه
خرید پلن