تراکت آجیل فروشی

تراکت اجیل فروش که از ترمه اسفاده شده است